English : Vietnamese

Boán Bieån Resort
30 Nguyen Dinh Chieu,
Ham Tien (Mui Ne Beach),
Phan Thiet, Binh Thuan,
Vietnam
ÑT: (84-62) 3741081, 82, 83
Fax: (84-62) 3847104
info@bonbienresort.com


Bon Bien Resort Facilities

Bon Bien Resort Facilities

 

DÒCH VU

Tieän ích trong khaùch saïn

 • Phuïc vuï 24/24 giô
 • Nhaø haøng & Bar
 • Quaày löu nieäm
 • Business center
 • Inetrnet toác ñoä cao

  Giuùp vieäc

 • Troâng tre
 • Giaët uûi & saáy kho
 • Giöõ haønh lí

  Vaän chuyeån

 • Quaày toå chöùc tour
 • Xe hôi, xe maùy, xe ñaïp cho thue
 • Ñöa ñoùn saân bay & thaønh phoá
 • Baõi ñaäu xe mieãn phí coù baûo veä

  Taøi chính

 • Chaáp nhaän caùc loaïi theû tín duïng thoâng thöôøng
 • Trao ñoåi ngoaïi teä
 • Traû tieàn maët

  Hoaït ñoäng

 • Troø chôi bieån
 • Hoà bôi ngoaøi trôøi
 • Caùc hoaït ñoäng ngoaøi trôøi
 •  
   

  ÑT: (84-62) 3741081, 82, 83   Fax: (84-62) 3847104   info@bonbienresort.com

  TRANG CHUÛ : VÒ TRÍ : GIAÙ CAÛ : DÒCH VUÏ : PHOØNG OÁC : HOAÏT ÑOÄNG : HÌNH AÛNH

  As listed on www.MuineBeach.net
  Website created by Worlds by Design