English : Vietnamese

Boán Bieån Resort
30 Nguyen Dinh Chieu,
Ham Tien (Mui Ne Beach),
Phan Thiet, Binh Thuan,
Vietnam
ÑT: (84-62) 3741081, 82, 83
Fax: (84-62) 3847104
info@bonbienresort.com


Bon Bien Resort Facilities

Bon Bien Resort Facilities


Bon Bien Resort Facilities


Bon Bien Resort Facilities


Bon Bien Resort Facilities


Bon Bien Resort Facilities
 

PHOØNG OÁC

Goàm coù 72 phoøng nghæ sang troïng ñöôïc trang bò maùy ñieàu hoaø, ñieän thoaïi, Tivi, truyeàn hình veä tinh, chia thaønh 3 loaïi phoøng: Superior, Deluxe, Suite.

Rooms on the Beach
  • Toái ña 3 khaùch coù theå ôû chung 1 phoøng.
  • Giôø traû phoøng : 12h tröa
  • Giôø nhaän phoøng : 1h tröa
  • Phoøng ñaët tröôùc seõ ñöôïc giöõ ñeán 4h chieàu cuøng ngaøy tröø tröôøng hôïp ñaõ ñaët coïc tröôùc.
Bon Bien Resort Facilities     Bon Bien Resort Facilities

Ñaët phoøng

(Phaàn boâi ñen laø baét buoät)
Teân:
Ñòa chæ:
Ñòa chæ:
Quoác tòch:
Soá ñieän thoaïi (Maõ nöôùc, maõ vuøng, so):
Email:
Loaïi phoøng:
Soá löôïng khaùch:
Ngaøy ñeán (dd/mm/year): / /
Ngaøy Ñi (dd/mm/year): / /
Ghi chu: 
Bon Bien Resort Flowers

ÑT: (84-62) 3741081, 82, 83   Fax: (84-62) 3847104

TRANG CHUÛ : VÒ TRÍ : GIAÙ CAÛ : DÒCH VUÏ : PHOØNG OÁC : HOAÏT ÑOÄNG : HÌNH AÛNH

As listed on www.MuineBeach.net
Website created by Worlds by Design