English : Vietnamese

Boán Bieån Resort
30 Nguyen Dinh Chieu,
Ham Tien (Mui Ne Beach),
Phan Thiet, Binh Thuan,
Vietnam
ÑT: (84-62) 3741081, 82, 83
Fax: (84-62) 3847104
info@bonbienresort.com


Bon Bien Resort Facilities

 

GIAÙ CA

Loaïi phoøngSoá löôïngGia
Superior32 2.200.000 VND
Deluxe32 2.400.000 VND
Seaview Deluxe   2.550.000 VND
Suite8 2.750.000 VND
neäm keâ theâm  500.000 VND
  • Taát caû caùc giaù phoøng treân ñaõ bao goàm 10% thueá VAT, 5% phí dòch vuï, aên saùng.
  • Mieãn phí cho treû em döôùi 12 tuoåi ôû chung phoøng vôùi ba meï.
  • Giôø traû phoøng : 12h tröa
  • Giôø nhaän phoøng : 01h tröa
  • Phoøng ñaët tröôùc seõ ñöôïc giöõ ñeán 04h chieàu cuøng ngaøy tröø tröôøng hôïp ñaõ ñaët coïc tröôùc.
  • Nhaän traû baèng theû tín duïng : MasterCard, VISA
ÑAËT PHOØNG

 
Bon Bien Resort  
Bon Bien Resort Flowers

ÑT: (84-62) 3741081, 82, 83   Fax: (84-62) 3847104
info@bonbienresort.com

TRANG CHUÛ : VÒ TRÍ : GIAÙ CAÛ : DÒCH VUÏ : PHOØNG OÁC : HOAÏT ÑOÄNG : HÌNH AÛNH

As listed on www.MuineBeach.net
Website created by Worlds by Design