English : Vietnamese

Boán Bieån Resort
30 Nguyen Dinh Chieu,
Ham Tien (Mui Ne Beach),
Phan Thiet, Binh Thuan,
Vietnam
ÑT: (84-62) 3741081, 82, 83
Fax: (84-62) 3847104
info@bonbienresort.com


Bon Bien Resort Facilities


Bon Bien Resort Facilities


Bon Bien Resort Facilities


Bon Bien Resort Facilities


Bon Bien Resort Facilities
 

Photo Gallery

Taïi moät nôi ñeïp nhö theá naøy, baïn seõ khoâng khoù khaên gì ñeå coù theå chuïp ñöôïc nhöõng böùc aûnh tuyeät ñeïp. Haõy ñeán vôùi Khu nghæ maùt Boán Bieån ñeå coù ñöôïc nhöõng böùc aûnh ñeïp nhaát.

Baïn seõ ñöôïc soáng vôùi nhöõng ñieàu ñeïp nhaát maø baïn ñaõ töøng mô vaø ñoù seõ trôû thaønh nhöõng kæ nieäm soáng ñoäng nhaát veà sau ôû taïi thieân ñöôøng naøy.Bon Bien Resort Facilities  Bon Bien Resort Facilities  Bon Bien Resort Facilities
Bon Bien Resort Facilities  Bon Bien Resort Facilities  Bon Bien Resort Facilities
Bon Bien Resort Facilities  Bon Bien Resort Facilities  Bon Bien Resort Facilities
Bon Bien Resort Facilities  Bon Bien Resort Facilities  Bon Bien Resort Facilities
Bon Bien Resort Facilities  Bon Bien Resort Facilities  Bon Bien Resort Facilities

Nhöõng böùc aûnh ñeïp nhaát vaãn chöa theå dieãn taû ñöôïc veû ñeïp tinh tuyù thöïc thuï cuûa goùc thieân ñöôøng naøy. Haõy ñeán vaø ñoùn nhaän nhöõng ñieàu kì dieäu maø Khu du lòch Boán Bieån daâng taëng.


 
Bon Bien Resort  
Bon Bien Resort Flowers

ÑT: (84-62) 3741081, 82, 83   Fax: (84-62) 3847104
info@bonbienresort.com

Bon Bien Resort
TRANG CHUÛ : VÒ TRÍ : GIAÙ CAÛ : DÒCH VUÏ : PHOØNG OÁC : HOAÏT ÑOÄNG : HÌNH AÛNH

As listed on www.MuineBeach.net
Website created by Worlds by Design