English : Vietnamese

Boán Bieån Resort
30 Nguyen Dinh Chieu,
Ham Tien (Mui Ne Beach),
Phan Thiet, Binh Thuan,
Vietnam
ÑT: (84-62) 3741081, 82, 83
Fax: (84-62) 3847104
info@bonbienresort.com


Bon Bien Resort Facilities

Bon Bien Resort Facilities 

Location

Bieån Muõi Neù, nay daàn ñöôïc chuyeån sang goïi laø Vònh Muõi neù, naèm treân moät baõi bieån coâ laäp keùo daøi töø Phan Thieát ra Muõi Neù vôùi vuøng ñeäm laø nhöõng ñoài caùt ñoû,traéng tuyeät ñeïp noái theo nhau nhaáp nhoâ gôïn soáng ôû phía sau. Khu nghæ maùt cuûa chuùng toâi naèm ngay beân bôø bieån taïi moät ñòa ñieåm trung taâm heát söùc thuaän lôïi.

Bieån Muõi Neù, nay daàn ñöôïc chuyeån sang goïi laø Vònh Muõi neù, naèm treân moät baõi bieån coâ laäp keùo daøi töø Phan Thieát ra Muõi Neù vôùi vuøng ñeäm laø nhöõng ñoài caùt ñoû,traéng tuyeät ñeïp noái theo nhau nhaáp nhoâ gôïn soáng ôû phía sau. Khu nghæ maùt cuûa chuùng toâi naèm ngay beân bôø bieån taïi moät ñòa ñieåm trung taâm heát söùc thuaän lôïi.

Map of Mui Ne

Bon Bien Resort Facilities
TöøTPHCM, ñi veà höôùng Ñoâng khoaûng 198km theo ñöôøng Quoác loä 1A ñeán TP Phan Thieát, sau ñoù ñi theo ñöôøng 706 veà höôùng Ñoâng theâm 22km nöõa baïn seõ ñeán bieån Muõi Neù (phöôøng Haøm Tieán), caùch Nha Trang khoaûng 250km (3 tieáng röôõi ñi xe buyùt) veà phía Nam. Khu du lòch Boán Bieån naèm treân ñoaïn ñöôøng bieån noái daøi töø Khu nghæ maùt Victoria ñeán khu Saøi Goøn Muõi Neù, ñoàng thôøi chuùng toâi coøn naèm vôùi taát caû nhöõng nhaø haøng noåi tieáng nhaát trong khu vöïc.

Coù theå deå daøng ñi baèng xe hôi hoaëc xe buyùt ñeå tôùi Phan Thieát & Muõi Neù. Nhöõng chuyeán xe löûa cuõng döøng laïi ôû ga Möông Maùng vaø töø ñoù coù theå leân moät chuyeán taøu khaùc ñeå veà ñeán Phan Thieát. (ÔÛ ñaây vaãn chöa coù saân bay ñòa phöông).

Tænh Bình Thuaän vaø vuøng laân caän coù raát nhieàu thaéng caûnh thuù vò vaø tuyeät ñeïp nhö laø:

  • Ñoài Caùt
  • Baøu Traéng
  • Ñoài Hoàng
  • Khu daân cö Muõi Neù
  • Chôï Phan Thieát
  • Haûi Ñaêng Kheâ Gaø
  • Suoái Nöôùc Noùng
  • Suoái Tieân
  • Baøu sen
  • Chuøa nuùi (Nuùi Taøkuù)
 

ÑT: (84-62) 3741081, 82, 83   Fax: (84-62) 3847104   info@bonbienresort.com

TRANG CHUÛ : VÒ TRÍ : GIAÙ CAÛ : DÒCH VUÏ : PHOØNG OÁC : HOAÏT ÑOÄNG : HÌNH AÛNH

As listed on www.MuineBeach.net
Website created by Worlds by Design