English : Vietnamese

Boán Bieån Resort
30 Nguyen Dinh Chieu,
Ham Tien (Mui Ne Beach),
Phan Thiet, Binh Thuan,
Vietnam
ÑT: (84-62) 3741081, 82, 83
Fax: (84-62) 3847104
info@bonbienresort.com


Bon Bien Resort Facilities


 

Taát caû Ñeàu coù theå

Chaøo möøng caùc baïn ñeán vôùi Khu du lòch Boán Bieån xinh ñeïp, moät thieân ñöôøng mieàn nhieät ñôùi cuûa rieâng baïn treân vuøng bieån Muõi Neù, Vieät Nam. Chuùng toâi laø moät Khu nghæ maùt sang troïng, coù theå ñaùp öùng moïi nhu caàu cuûa baïn. Daïo voøng quanh vaø thöôûng ngoaïn khung caûnh loâïng laãy trong khuoân vieân Khu nghæ maùt. Naèm taém naéng thaûnh thôi treân bôø bieån caùt traéng nguyeân sô hay thöôûng thöùc nhöõng buoåi tröa löôùt soùng treân bieån ñaày haøo höùng vôùi moät trong caùc höôùng daãn chuyeân nghieäp. Laøm moät chuyeán du khaûo buoåi saùng baèng xe Jeep vaøo mieàn caùt traéng mang daùng veû sa maïc Sahara hay ñi caùp treo leân moät ngoâi chuøa nuùi heûo laùnh ñeå ñöôïc ngaém nhìn töôïng Phaät naèm lôùn nhaát Vieät Nam. Mua saém taïi khu chôï Phan Thieát saàm uaát hay thöôûng thöùc ly caø pheâ ñaù maùt laïnh taïi nhöõng quaùn caø pheâ ñòa phöông. Tôùi Khu du lòch Boán Bieån, moïi thöù ñeàu coù theå.

Bon Bien Resort Restaurant     Bon Bien Resort Swimming Pool     Bon Bien Resort Room

Khu du lòch Boán Bieån caùch TPHCM khoaûng 220km veà höôùng Ñoâng, qua khoûi TP Phan Thieát khoaûng 15 phuùt ñi xe. Khu du lòch Boán Bieån naèm trong moät daûi caùc khu nghæ maùt sang troïng doïc theo bieån, beân caïnh nhöõng nhaø haøng toát nhaát maø khu vöïc naøy mang ñeán cho baïn.

Boán Bieån laø Khu nghæ maùt môùi vaø raát hieän ñaïi. Goàm coù 72 phoøng nghæ sang troïng ñöôïc trang bò maùy ñieàu hoaø, ñieän thoaïi, tivi, truyeàn hình veä tinh, boàn taém. Cuøng vôùi moät hoà bôi rieâng khaù lôùn laø moät nhaø haøng cho nhöõng vò khaùch saønh aên chuyeân phuïc vuï nhöõng moùn aên truyeàn thoáng cuûa Vieät Nam & nöôùc ngoaøi, moät quaày bar naèm caïnh hoà bôi vaø bôø bieån.

Haõy ñeán vaø thöôûng thöùc thieân ñöôøng cho rieâng baïn.

Bon Bien Resort Beach Bar   Bon Bien Resort Entrance
 
Bon Bien Resort  
Bon Bien Resort Flowers

ÑT: (84-62) 3741081, 82, 83   Fax: (84-62) 3847104
info@bonbienresort.com

TRANG CHUÛ : VÒ TRÍ : GIAÙ CAÛ : DÒCH VUÏ : PHOØNG OÁC : HOAÏT ÑOÄNG : HÌNH AÛNH

As listed on www.MuineBeach.net
Website created by Worlds by Design