English : Vietnamese

Boán Bieån Resort
30 Nguyen Dinh Chieu,
Ham Tien (Mui Ne Beach),
Phan Thiet, Binh Thuan,
Vietnam
ÑT: (84-62) 3741081, 82, 83
Fax: (84-62) 3847104
info@bonbienresort.com


Bon Bien Resort Facilities


 

HOAÏT ÑOÄNG

Boán Bieån naèm beân bieån, vì vaäy leõ ñöông nhieân chuùng toâi mang laïi cho caùc baïn caùc hoaït ñoäng vui chôi treân bieån nhö.

 • Dieàu löôùt soùng ( coù hoaëc khoâng co Höôùng Daãn Vieân )
 • Löôùt soùng theo chieàu gioù ( coù hoaëc khoâng co Höôùng Daãn Vieân )
 • Löôït soùng ( coù hoaëc khoâng co Höôùng Daãn Vieân )
 • Bôi thuyeàn ( coù hoaëc khoâng co Höôùng Daãn Vieân )
 • Buoàm löôùt soùng
 • Laën vôùi oáng thoâng hôi
 • Taém naéng
 • Taém bieån hay hoà bôi
 • Caâu caù

Muõi Neù laø moät bôø bieån ñeïp, beân caïnh coøn coù nhieàu thaéng caûnh höõu tình khaùc trong tænh Bình Thuaän, do ñoù chuùng toâi cuõng ñoàng thôøi toå chöùc caùc tour ñi:

 • Ñoài Caùt
 • Baøu Traéng
 • Ñoài Hoàng
 • Khu daân cö Muõi Neù
 • Chôï Phan Thieát
 • Haûi Ñaêng Kheâ Gaø
 • Suoái Nöôùc Noùng
 • Suoái Tieân
 • Baøu sen
 • Chuøa nuùi (Nuùi Taøkuù)
 
Bon Bien Resort  
Bon Bien Resort Flowers

ÑT: (84-62) 3741081, 82, 83
info@bonbienresort.com

TRANG CHUÛ : VÒ TRÍ : GIAÙ CAÛ : DÒCH VUÏ : PHOØNG OÁC : HOAÏT ÑOÄNG : HÌNH AÛNH

As listed on www.MuineBeach.net
Website created by Worlds by Design